పనామా

More: పనామా సిటీ , పెద్దప్రేగు , Penonomé , డేవిడ్ , లా పాల్మ (పనామా) , Boquete , లా చొర్రెరా , Portobelo , శాంటియాగో డి వెరాగుస్