కోస్టా రికా

More: Alajuela , నిమ్మ , సాన్ జోస్ , Cartago , Puntarenas , గువానాకాస్టె , Uvita