ఉరుగ్వే

More: మాంటవిడీయో , శాన్ జోస్ డి మేయో , కొలోన్ డెల్ శాక్రమెంటో , మాల్డోనాడోను , కోస్టా డి ఓరో , లాస్ పైడ్రాస్