ఇండోనేషియా

More: జావా , బలి , సుమత్రా , లామ్బాక్ , కాళీమాటన్ , Sulawesi