చిలీ

More: శాంటియాగో , వినా డెల్ మార్ , శాన్ పెడ్రో డి అటకామా , ప్యూర్టో నాటాలెస్ , పుట్రె , Valparaiso , ఇక్విక్ , అంటోఫాగస్టా , పుంటా ఎరీనాస్ , కాలమా , పుకోం , అరిక , కొన్సేప్సిఓం , ప్యూర్టో వీస్ , కోపియపో , ఈస్టర్ ద్వీపం